Cyfrannu

Rydym yn hynod ddiolchgar i’n holl gefnogwyr sy’n cyfrannu tuag at y gwaith caib a rhaw sy’n digwydd yn y cefndir er mwyn cynnal breichiau Ein Gwlad a’i gynnal i’r dyfodol. Mae eu cymorth a’u hymroddiad hwy wedi bod yn hwb enfawr i’r achos. Mae ein Cyfansoddiad, Polisiau, Rheolau a Gorchmynion Sefydlog, TG ac ati oll yn nwylo ein gwirfoddolwyr sydd am weld newid radical yn y modd y caiff ein gwlad ei rhedeg a’r modd y caiff ein pobol eu trin a’u llywodraethu.

Heb y cynorthwywyr ymroddedig hyn, byddai dim modd i Ein Gwlad fodoli o gwbl. Fodd bynnag, mae elfen arall i’r gwaith hwn. Mae’n rhaid ei ariannu. Felly, os nad ydych chi’n gallu gweithio ar wyneb y graig fel petai, mae modd ichi gefnogi’n hymdrechion ni mewn dulliau eraill. Byddai cyfraniadau bychain o sawl ffynhonnell wahanol yn fodd i sicrhau’r llwyddiant sydd ei angen arnom.

Gofynnwn felly a fyddech yn fodlon cyfrannu’n ariannol at Ein Gwlad, er mwyn hwyluso’r ffordd tuag at ein nod o statws rhydd a sofran ar gyfer ein gwlad, ei ymryddhau rhag rheolaeth estron er mwyn gallu ei rheoli mewn modd sy’n gwella bywyd dyddiol ein dinasyddion, gwarchod ein hunaniaeth, ein hiaith, diwylliant, hanes a threftadaeth, ond yn bennaf oll yn caniatau inni wneud ein penderfyniadau ein hunain ynghylch sut y caiff ein gwlad ei rheoli’n ddemocrataidd gan bobl Cymru ar gyfer pobol Cymru RYDD.

Byddem yn werthfawrogol iawn o unrhyw gyfraniad, boed hynny’n gyfraniad un tro neu gyfraniad mwy rheolaidd.

Gallwch gyfrannu eich rhodd trwy glicio ar y botwn “Rhodd” uchod, gan ddefnyddio ein system PayPal diogel.

Neu gallwch ddefnyddio eich adnodd bancio ar-lein eich hunain os yw hynny fwy at eich dant.

Taliad ar-lein – dyma’r manylion perthnasol:

Banc:SANTANDER
Côd Didoli:09-01-29
Rhif Cyfrif:28958455
Enw Cyfrif:EIN GWLAD
Cyfeirnod:(prif lythrennau eich enw+)EGDon001

Mae Pob Rhodd Fach Yn Gymorth – Diolch!

———————————————————————————————-

FFYRDD ERAILL I HELPU

Gadael Rhodd yn Eich Ewyllys

Boed hynny’n fater o wneud ewyllys am y tro cyntaf, neu newid ewyllys bresennol, mae’n haws gadael rhodd inni nag y byddech yn tybio.

Gwyddom mai’r prif flaenoriaeth wrth wneud ewyllys yw darparu ar gyfer eich anwyliaid, ond mae llawer o bobl wedyn am adael rhywbeth i achos sy’n agos i’w calonnau.

Byddai gadael rhodd yn eich ewyllys ar gyfer plaid wleidyddol megis Ein Gwlad yn un o’r dulliau mwyaf gwerthfawr ac arhosol o’n cefnogi. Byddai’n costio dim ichi yn ystod eich oes, ond byddai’n cael effaith am flynyddoedd i ddod. Gallai ddarparu ar gyfer buddiant eich gwlad a miliynau o bobl i’r dyfodol.

Wrth gwrs, teulu a ffrindiau fydd y flaenoriaeth naturiol ichi. Ond gallwch hefyd adael rhodd i’r genehedlaeth nesaf- a sawl cenhedlaeth i ddod- wrth ichi gofio ein gwaith. Does yr un rhodd yn rhy fychan- byddwn yn ddiolchgar am bob gweithred hael a phob ceiniog a ddaw i’n rhan.

Diolch