Plaid Newydd i Gymru

CROESO i Ein GWLAD!  Y blaid SYNCRETAIDD gyntaf yng Nghymru neu unrhyw wlad arall yn y DU!

Ar draws Ewrop penpaladr, mae ymchwydd dramataidd o bleidiau  syncretaidd wedi’w gweld, gyda phobl yn cefnu ar bleidiau gwleidyddol traddodiadol. Mae pobl yn eisiau gweld newid yn eu bywydau a’r ffordd y maent yn cael eu llywodraethu – ac mae pleidiau syncretaidd yn cynnig dewisiadau newydd go iawn.

Mae Ein Gwlad – fel pleidiau syncretaidd eraill yn Ewrop – yn mynnu dymchwel y gyfundrefn wleidyddol sefydlog a hen-ffasiwn  sydd wedi dal Cymru a’i phobl mewn llyffetheiriau am gyhyd. Mae’n amser tynnu’n rhydd!

Felly, beth ydy Syncretiaeth? Darganfod mwy:

Am EIN GWLAD

Cefndir

Gyda chymaint o bobl yn anhapus gyda’r ffordd  y mae’u gwlad yn cael ei llywodraethu – ac yn mynnu rhyddid i reoli eu hunain fel gwlad rhydd ac annibynol – yna mae’n amser gwneud rhywbeth amdani.

Dyna’r union beth gwnaethom ni ym 2017. Cytunodd carfan o pobl o’r un meddwl i wneud rhywbeth i newid Cymru er gwell – ac fe’i benderfynwyd i gynnal cyfarfod cyhoeddus ym Mis Tachwedd i drafod a ddylem ni ffurfio plaid wleidyddol newydd yng Nghymru.

Roedd yr ymateb yn llethol. Gwnaeth y rhai oedd yn bresennol cytuno’n unfryd fod angen dybryd am blaid newydd, canys nad oedd y pleidiau oedd yn bodoli ar y pryd yn gwneud y tro – a dim yn gwasanaethu Cymru.

Felly dros y misoedd nesaf dyna ni’n trafod a chynllunio – dewis enw a logo – cytuno gweledigaeth a gwerthoedd – ‘sgrifennu cyfansoddiad – nes i ni fod yn barod o’r diwedd, a chynnal ein lawnsiad swyddogol yn Llanelli ym Mis Awst 2018.

Ble Mae Cymru Heddiw

Mae pobl ar draws Cymru wedi sylweddoli fod yr wlad, er gwaetha’r addewidion a ddaeth gyda Datganoli, wedi mynd yn dlotach – mewn ffaith mae hi heddiw yn un o’r gwledydd tlotaf Ewrop, ac yn brysur mynd yn dlotach byth, wrth gymharu a’n cymdogion.  Mae safonau byw yn gostwng, mae’r gwasanaeth iechyd yn methu cadw i fyny, a’r safonau addysg ydy’r gwaethaf yn y DU. Mae pobl sy’n dioddef hyn i gyd yn dihuno ac yn gweld fod rhaid gwneud rhywbeth gwahanol er mwyn ein hachub rhag y sefyllfa wael hon.

Pwy Sy’n Rheoli Ni?

Ar hyn o bryd mae pum plaid wleidyddol yn ein Senedd ni – ond mae pedair o’r rhain dim mwy na breichiau o bleidiau y DU, sy’n dal i dderbyn eu gorchmynion o Lundain a dim yn gweitho er fudd Cymru ei hunan.

Dim ond un plaid Cymreig sydd yn y Senedd – Plaid Cymru – ond er gwaetha’u honiadau cenedlaethol, maent yn amwys ar y syniad o Annibyniaeth. Dynwared sosialaeth Llafur sy wedi dod yn nod iddynt dros y blynyddoedd diwethaf – a hynny er gwaethaf dyfyniad enwog Tony Benn: “Nid plaid sosialaidd ydy Llafur, ond plaid gyda rhai sosialwyr ynddi”. Yn fwyaf ddiweddar, maen nhw wedi eu cyfareddu gyda materion ‘niche’ gydag ychydig iawn o berthnasedd i fywydau pobl cyffredin Cymru.

Mae’r Blaid Lafur (neu ‘Llafur Cymru’ fel eu bod nhw’n hoff o alw eu hunain) wedi ffurfio llywodraeth Bae Caerdydd am yr ugain mlynedd diwethaf. Maen nhw wedi dal monopoli ar rym yng Nghymru ond wedi methu’n cyson i ddefnyddio’r grym hwnnw er budd pobl Cymru. Ymddengys fel bod eu nod gwirioneddol ydy cadw pobl Cymru mewn tlodi, er mwyn cyfiawnhau eu bodolaeth fel plaid i gynrychioli y tlawd; ‘tasen nhw’n codi safonau byw, basen nhw’n peryglu eu gafael ar rym trwy colli pleidleisiau’r tlodion.

Mae’r Ceidwadwyr wedi’u hystyried fel plaid y freintiedig a’r cyfoethog, er bod cyn lleied o’r rhain yng Nghymru. Mae llawer o chwerwder tuag atynt o hyd yn sgîl effeithiau polisïau Mrs. Thatcher ar Gymru, ac eto maen nhw wedi tyfu mewn cefnogaeth yn fwy ddiweddar tra bod pobl yn cael eu dadrithio gan y pleidiau eraill.

Diffyg cysondeb polisi ydy methiant y Rhyddfrydwyr Democrataidd – heb unrhyw weledigaeth clir o eiddo eu hunain, mae’n nhw wedi ceisio diffinio eu hunain yn nhermau’r pleidiau eraill ond yn y broses plesio neb. Am beth ydyn nhw’n sefyll? Mae eu manteisgarwch wedi’u gwneud nhw’n amherthnasol.

Dydy hi ddim yn glir o hyd p’un ai plaid go iawn ydy UKIP, ynteu carfan o grwydriaid gwleidyddol. Er hynny, mae’n glir eu bod nhw wedi gael llês o ddiffyg hyder pobl yn y pleidiau traddodiadol – er gwaetha’u hatgasedd amlwg tuag at Gymru ei hunan.

Mae Angen Newid Sylfaenol

Mae Cymru’n ysu am newid – newid yn y blaid sy’n llywodraethu, ond newid yn y dewisiadau ar gael hefyd. Dim syndod fod cymaint o ddifaterwch ymysg pleidleiswyr, pan fod y dewisiadau mor wael – ac mae’r nifer o bobl sy ddim yn troi allan am etholiadau  yn gymaint fel eu bod hi’n bygwth democratiaeth ei hunan.

Un peth sydd gan yr holl bleidiau uchod mewn cyffredin ydy’r ffaith eu bod nhw’n pleidiau traddodiadol y Sefydliad – yn gweithio yn yr un modd ag y gwnaeth pleidiau’r 18fed neu’r 19eg Canrif. Ond maen nhw wedi pasio’u bywyd silff ac, fel yr hen bleidiau sydd wedi’u dymchwel dros Ewrop, byddan nhw’n gorfod sefyll o’r neilltu yn y pen draw.

Byddan nhw’n gorfod ildio i rywbeth ffres a chyffrous – i blaid sy’n gofalu’n wirioneddol am ein gwlad a’i phobl. I blaid sydd ganddi ddim diddordeb mewn hen wleidyddiaeth llychlyd nag mewn hybu dysgeidiaeth, dogma ac ideoleg.

Dyma Ein Gwlad.

Plaid syncretaidd heb rhagfarnau ideolegol na beichiau gwleidyddol. Rydan ni’n rhannu un gweledigaeth – Cymru rhydd, ffyniannus. Ysgogir ni gan anghenion ein gwlad ac ein pobl, a dim byd arall.

Mae angen gwaredu ein gwlad – ei rhyddhau hi o reolaeth ymerodrol San Steffan, a’i gosod unwaith eto ar ei thraed. Rydan ni eisiau gwella safonau byw, iechyd ac addysg.

Y Prif Blaenoriaethau

Mae addysg a hyfforddiant yn allweddol i ddyfodol llwyddiannus – rhaid cael gwared o’r gyfundrefn biwrocrataidd presennol a rhoi yn ei lle un sy’n cwrdd ag anghenion ein plant a’n cymdeithas.

Mae iechyd a lles yr un mor bwysig, ac mae’n rhaid sicrhau cyflwr ein dinasyddion trwy darparu gwasanaethau lleol effeithlon.

Dim Beichiau

Does dim dogma, dysgeidiaeth na rhagfarn cynhenid ynom ni – dydan ni ddim yn perthyn i’r Chwith nac i’r Dde ac yn bendant dim i’r Canol. Rydan ni’n fodlon i gymryd syniadau a pholisïau o unrhywle ar y sbectrwm  wleidyddol; o unrhywle yn y byd; o unigolion, busnesau neu academyddion; mor belled ag yr ydym yn argyhoeddiedig y byddan nhw er lles Cymru.

Ein Logo

Mae ein logo yn ein cynrychioli ni i’r dim – y Ffenix, sef aderyn mytholegol sy’n byw yn dragywydd trwy codi o farwydos y tân. Mae tân ein gwlad ni bron â diffodd, ond fel y Ffenix wnawn ni adfywio ein gwlad a’i chodi i ddyfodol rhydd a ffyniannus.

Canghennau Ein Gwlad

Gallwch Chi Ffurfio Cangen Ein Gwlad yn Eich Ardal Chi?

‘Nid yw’n anodd. Y cwbl sydd eisiau ydy tri aelod llawn i fod yn Gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd.

Bydd digon o gefnogaeth ar gael o’r swyddfa ganolig, a’r holl gyfarpar angenrheidiol i weithredu fel cangen. Gallwch chi gynnal cyfarfodydd rheolaidd i gynllunio a ffurfio strategaethau i ehangu aelodaeth eich cangen, a byddwch yn cael anfon cynrychiolwyr i bleidleisio yn ein cynhadleddau.

Swnio’n ddiddorol?

Cysylltwch â’n ysgrifennydd aelodaeth canolig drwy lenwi’r ffurflen isod:

Cysylltu

Cysylltu â Ein Gwlad